1. การป้อนข้อมูลด้วยเจ้าหน้าที่ และแบบใช้เซนเซอร์ส่งข้อมูล

การป้อนข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพมี 2 วิธี คือ ใช้เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าและความเร็วรอบมอเตอร์ 2 จุด แล้วใช้ App ยิงคิวอาร์โค้ท เพื่อป้อนค่าผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ใช้งาน  หรือระบบอ่านค่าอัตโนมัติด้วยการติด กล่อง Power box ที่ส่งข้อมูลผ่านไวไฟออนไลน์   ทั้งสองวิธีระบบจะหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่ให้ได้ค่าตรวจวัดและความเร็วรอบตรงกับค่าที่ตรวจวัดได้มากที่สุด เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้ว จึงคำนวณค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า ณ จุดทำงานนั้นๆ

 
 
 
 
 
 

2. การคำนวณ

โปรแกรมจะคำนวณค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือมอเตอร์ที่มีการตั้งชื่อไว้ และระบบจะออก QR Code ให้พิมพ์ไปติดไว้ที่มอเตอร์ เพื่อความสะดวกในการการกรอกผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  หรือมีการติดเซนเซอร์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ แบบนี้ระบบจะบันทึกค่าประสิทธิภาพ และความคลาดเคลื่อนที่ได้ไว้เป็นประวัติของมอเตอร์ชุดนั้น  และอีกลักษณะที่ผู้ใช้ต้องการคำนวณครั้งเดียวทางโดยป้อนข้อมูลทางเว็บไซด์ 
  
 
 
 
 
 
3. การแสดงผล
 
โปรแกรมแสดงผลบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น และมี Dashboard ที่แสดงกราฟการใช้ไฟฟ้า ภาระของมอเตอร์  และค่าประสิทธิภาพได้ และให้แสดงออกจอภาพรวม หรือมีตัววิ่งในห้องควบคุมก็ได้ และมีการแจ้งเตือน (Alarm Mssage) หากมอเตอร์ชุดใดผิดปกติ
 
 
 
 
 
 
 
4. การเปลี่ยนมอเตอร์
 
นอกจากนี้ MotorEFF ยังมีฐานข้อมูลมอเตอร์ใหม่ที่มีจำหน่าย ที่ผู้ใช้สามารถประเมินผลประหยัดหากต้องการเปลี่ยนมอเตอร์จากชุดเดิมที่ตรวจวัดไว้เป็นชุดใหม่ ซึ่งอาจเลือกจากฐานข้อมูลมอเตอร์ หรือป้อนค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ชุดใหม่เอง และผลประหยัดจากการใช้งาน และระยะเวลาคืนทุนได้ด้วย