การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ MotorEFF ที่โปรแกรมใช้ ใช้หลักการวงจรสมมูลย์ (Equivalent Circuit) โดยมอเตอร์เหนี่ยวนำทั่วไป สามารถแสดงได้ด้วยวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยความต้านทาน 3 ตัว และความเหนี่ยวนำ 3 ตัว ดังนั้นมอเตอร์ชุดใดๆ หากทราบค่าของพารามิเตอร์ 6 ตัวนี้ก็จะอธิบายการทำงานและการสูญเสียของมอเตอร์ชุดนั้นๆ ได้

รูปวงจรสมมูลย์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ในการหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลย์นั้น MotorEFF จะอ่านค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ 2 จุด และความเร็วรอบแต่ละจุด และค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ จากนั้นโปรแกรมจะใช้เทคนิคOptimization หาคำตอบชุดพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วนำคำตอบที่ได้มาคำนวณประสิทธิภาพของมอเตอร์