ความแม่นยำและข้อจำกัดของ MotorEFF

ดังที่ได้เรียนในตอนต้นว่าการวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ให้ถูกต้อง จำเป็นต้องทดสอบในห้องทดสอบ และมีหลายขั้นตอน ดังนั้นการวัดในภาคสนามโดยวิธีง่ายๆ นั้น ความแม่นยำที่ได้จะลดลง ความแม่นยำของโปรแกรม MotorEFF จะขึ้นกับ

ค่าตรวจวัด  ค่าตรวจวัดมีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าค่าที่วัดมา และค่าพิกัดที่ป้อนให้โปรแกรม มีความคลาดเคลื่อน ผลการวิเคราะห์จะไม่ถูกต้องได้

มอเตอร์ออกแบบพิเศษ  หากมอเตอร์มีลักษณะที่แตกต่างไปจากมอเตอร์พื้นฐาน ข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจไม่ถูกต้องได้

การเลือกค่าตรวจวัดเพื่อนำมาวิเคราะห์  การคำนวณต้องการค่าทางไฟฟ้าของจุดทำงาน 2 จุด โดยทั่วไปควรมีภาระต่างกันไม่มาก เช่น ร้อยละ 10 แต่หากจุดทำงานที่นำมาวิเคราะห์แตกต่างกันมาก ค่าความต้านทาน และความเหนี่ยวนำทั้งสองจุดจะแตกต่างกัน และผลการคำนวณไม่ถูกต้อง

จากการทดสอบโปรแกรมกับข้อมูลทดสอบมอเตอร์ในห้องทดสอบพบว่า หากสามารถคำนวณได้ ความคลาดเคลื่อนน้อย ±2% และบางกรณีไม่สามารถหาคำตอบได้

การนำไปใช้งาน

โปรแกรม Motoreff จะเป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเครื่องจักรให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ และบันทึกประวัติไว้ในฐานข้อมูล จะทำให้ทราบถึงสุขภาพของมอเตอร์ว่ามีความผิดปกติจากครั้งก่อนๆ หรือไม่ และหากต้องการเปลี่ยนมอเตอร์ก็สามารถวิเคราะห์ผลประหยัดเบื้องต้นได้  และหากผู้ใช้ต้องการให้มีการวัดและประเมินโดยอัตโนมัติก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์วัดการใช้ไฟฟ้า (Power Box) และความเร็วรอบของมอเตอร์กับมอเตอร์ได้ ผู้สนใจสามารถแจ้งขอมูล เข้ามาลงทะเบียนขอเข้าใช้งานด้านบนได้เลยจ้า